Weksel trasowany

Skutecznie działamy w tym zakresie od 1988 roku

Weksel trasowany  - (inaczej ciągniony, przekazowy, obcy lub trata) zawierający skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym czasie i miejscu. Weksel trasowany jest zobowiązaniem jednostronnym, mającym ściśle przez ustawę prawo wekslowe określoną formę, oderwanym od swojej przyczyny gospodarczej lub finansowej (abstrakcyjnym), a złożenie podpisu na wekslu stanowi podstawę zobowiązania. Weksel trasowany jako papier wartościowy, sformalizowany jest dokumentem obiegowym, który za pomocą indosu może krążyć z rąk do rąk, umożliwiając nie powiązane ze sobą kauzalnie czynności prawne.
Wystawienie weksla rodzi dla wystawcy zobowiązanie abstrakcyjne, tzn. całkowicie niezależne od przyczyny, która skłoniła dłużnika do jego zaciągnięcia. Zarzuty dłużnika oparte na twierdzeniu, że weksel został wydany na pokrycie świadczenia, które opierało się i wynikało z umowy nieważnej, są bezskuteczne (orzeczenie SN z dnia 23.03.1956r. 1 CR 1036/54).
Wzór weksla trasowanego:

 1. miejsce wystawienia weksla,
 2. data wystawienia weksla,
 3. suma wekslowa oznaczona cyfrowo,
 4. oznaczenie terminu płatności,
 5. bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
 6. oznaczenie rodzaju weksla (trasowany, trata, ciągniony, obcy, przekazowy),
 7. nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu,
 8. oznaczenie osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta),
 9. suma wekslowa słownie,
 10. nazwisko osoby (firma osoby prawnej), która ma zapłacić (trasata)
 11. domicyliat,
 12. miejsce płatności weksla,
 13. podpis wystawcy weksla trasowanego.