Poręczenie wekslowe (aval)

istotne informacje

Poręczenie wekslowe jest odrębną instytucją prawa cywilnego sensu largo od instytucji poręczenia według przepisów kodeksu cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego w tym przypadku nie mają zastosowania. Aval (tzw. otwarta poręka wekslowa) polega na przyjęciu abstrakcyjnej odpowiedzialności wekslowej za długi podmiotu podpisanego na wekslu, której skutki prawne reguluje wyczerpująco prawo wekslowe.

 1. Poręczenia wekslowego (avalu) dokonuje się poprzez podpis na przedniej stronie weksla, o ile nie jest to podpis wystawcy weksla lub trasata. Na tylnej stronie weksla lub na jego przedłużku, słowami "poręczam", "gwarantuję", "aval" i podpis. Każdy warunek przy poręczeniu, poza klauzulą ograniczającą kwotę, unieważnia poręczenie. Poręczenie powinno wskazywać za kogo je dano. W razie braku takiej wskazówki uważa sie, że poręczenia udzielono za wystawcę.
  Poręczyciel odpowiada tak, jak ten za kogo poręczył.
 2. Poręczenie udzielone w osobnym dokumencie, dołączonym do weksla (np. w deklaracji wekslowej) nie ma charakteru poręczenia wekslowego orz. SN z dnia 23.100.1986r. IV PR 320/86).
 3. Poręczyciel wekslowy odpowiada solidarnie z poręczonym (art. 47 pr.weksl.) Poręczenie wekslowe jest ważne chociażby zobowiązanie za które poręczył było z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, chyba że w grę wchodzi wada formalna. Wada formalna to wada, w związku z którą dokument nie może być uznany za weksel. Trzeba jednak nadmienić, że poręczyciel wekslowy odpowiada według treści weksla, jaka istniała w chwili, gdy weksel podpisał, późniejsze zmiany (art. 69 pr.weksl.) nie mogą wyjść na korzyść lub szkodę poręczyciela. Jeśli poręczenia dokonano na wekslu in blanco, poręczyciel odpowiada w tych granicach, w których odpowiada na podstawie art. 10 pr.weksl. ten, za kogo poreczył.
  Poręczyciel odpowiada solidarnie (art. 47 pr. weksl.) z innymi wekslowo zobowiązanymi.
 4. Poręczenie powinno wskazywać za kogo je dano. Brak takiego wskazania skutkuje domniemaniem, iż zostało ono ustanowione za wystawcę weksla. Awalista odpowiada za emitenta weksla zależnie od podjętego samodzielnie zobowiązania, może on ograniczyć swą odpowiedzialność z tytułu poręczenia weksla poprzez wskazanie sumy, za zapłatę której odpowiada. Poręczyciel wekslowy nie może natomiast ograniczyć swego poręczenia co do pewnego czasu. Takie poręczenie należy uznać za nieważne, ze względu na sprzeczność z zasadą bezwarunkowości zobowiązania wekslowego.

Wygaśnięcie obowiązków poręczyciela (avalisty) następuje na skutek:

 • zapłaty przez poręczyciela lub tego za kogo poręczył, sumy wekslowej;
 • przez upływ terminu do protestu weksla, o ile protest był konieczny;
 • przez przedawnienie.